Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yläkaupungin saunaseura ry ja kotipaikka Jyväskylä.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on mm. Yleisen saunan/saunojen ylläpitäminen Jyväskylässä, juhlien ja yleisötilaisuuksien järjestäminen sekä suomalaisen saunakulttuurin vaaliminen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura esim.
• tutustuu muiden yleisten saunojen toimintaan esimerkiksi retkien ja vierailujen muodossa.
• toimii isäntänä vierailuryhmille niin kotimaasta kuin ulkomailta.
• Muidenkin saunayhdistysten ja yleisten saunojen toiminnasta lisätään saatavilla olevia tietoja myös nettisivuillemme www.ylakaupunginsauna.fi.

3 § Jäsenet

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Hallituksen esityksestä Seura voi kokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajakseen entisen puheenjohtajan sekä kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoitusperiä.

Varsinaiset jäsenet
Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Hakemuksen voi lähettää yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@ylakaupunginsauna.fi tai täyttää saunalta saatavan lomakkeen.
Hakemukseen täytetään seuraavat tiedot: hakijan koko nimi, hakijan osoite, hakijan syntymävuosi, hakijan sukupuoli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäseneksi pääsee koti- tai ulkomainen oikeuskelpoinen aatteellinen yhteisö, jonka oma toiminta tukee seuran tarkoituksia ja jonka hallitus hyväksyy.

Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi pääsee oikeuskelpoinen koti- tai ulkomainen yhteisö, yritys tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea seuran toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy. Kannatusjäseniä lukuun ottamatta kaikilla edellä mainituilla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
4 § Jäsenmaksut
Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
Varsinaiset jäsenet suorittavat Seuran syyskokouksen vuosittain määräämän vuosimaksun tai ainaisjäsenmaksun. Yhteisöjäsenet suorittavat jäsenmaksuna Seuran syyskokouksen vuosittain määräämän vuosimaksun. Kannatusjäsenet suorittavat hallituksen vuosittain määräämän vuosimaksun. Vuosimaksu voi olla erisuuruinen kannatusjäsenenä olevalle yhteisölle ja henkilölle. Vuosimaksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.
5 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuralle tai sen hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla tai jos hän on jättänyt edellisvuoden jäsenmaksunsa suorittamatta tai jos hän rikkoo tahallisesti ja toistuvasti Seuran suosituksia viihtyisään saunomiseen.
6 § Hallitus
Seuran hallitus hoitaa Seuran asioita ja taloutta sekä johtaa toimintaa.
Hallitukseen kuuluvat Seuran syyskokouksen kahdeksi vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja Seuran syyskokouksen kaksivuotiskaudeksi valitsemat kaksi–kuusi hallituksen jäsentä.
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi perättäiseksi täydeksi kaksivuotiskaudeksi. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.
7 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen nimeämän muun hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan taikka hallituksen oikeuttaman muun henkilön kanssa. Hallitus antaa valtuudet pankkitilien käyttöön.

8 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kahden jäsenen pyynnöstä ja on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja ja kaksi jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Jos puheenjohtaja on estyneenä, toimii hänen sijaisenaan varapuheenjohtaja. Jos hänkin on estyneenä, hallitus valitsee jonkun muun jäsenen kokouksen puheenjohtajaksi.
9 § Toimikunnat ja toimihenkilöt
Hallitus voi valita seuralle toimihenkilöit ja erottaa Seuran toimihenkilöt. Hallitus voi valita seuralle toiminnanjohtajan ja erottaa toiminnanjohtajan.
10 § Tilivuosi
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille/tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle huhtikuun 10. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
11 § Seuran kokoukset
Seuran syyskokous pidetään marraskuun loppuun ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä. Syys- ja kevätkokouksen kutsuu hallitus koolle s-postitse ja tai ilmoittamalla siitä saunan ilmoitustaululla viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Seuran muut kokoukset kutsutaan ja niistä ilmoitetaan samalla tavoin.
SYYSKOKOUKSESSA
• vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen sekä muiden 4 §:ssä mainittujen maksujen suuruus.
• valitaan hallituksen puheenjohtaja ehdottomalla äänten enemmistöllä kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (2–6) ja valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle. Jäsenten toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
• valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt. Tarkastajien toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö tai HTM-yhteisö taikka KHT-tilintarkastaja tai HTM-tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, ei valita varatilintarkastajaa.
• esitetään ja päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
• esitetään ja päätetään seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarviosta sekä
• käsitellään ja päätetään muut hallituksen esittämät asiat ja/tai muut hallitukselle vähintään 21 päivää ennen kokousta käsiteltäväksi jätetyt asiat.
KEVÄTKOKOUKSESSA
• esitetään ja käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
• esitetään ja käsitellään tilintarkastajien/tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomus ja
• päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä
• vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle ja
• käsitellään ja päätetään muut hallituksen esittämät asiat ja/tai muut hallitukselle vähintään 21 päivää ennen kokousta käsiteltäväksi jätetyt asiat.

12 § Saunomisoikeudet ja järjestyssääntö
Seuran eri jäsenten maksuista Seuran saunarakennuksessa päättää vuosittain hallitus.
Hallitus laatii ja hyväksyy jäsenten noudatettavaksi suositukset viihtyisään saunomiseen, jotka ovat esillä seuran saunarakennuksessa.
Hallituksen puheenjohtajalla ja sen jäsenillä on vapaa saunomisoikeus toimikautensa ajan. Yhdistyksen kokous päättää hallituksen palkkioista.

13 § Muutokset sääntöihin
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä Seuran sääntömääräisessä kokouksessa, jos vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

14 § Seuran purkaminen
Seuran purkaminen voi tapahtua kahdessa perättäisessä vähintään neljän viikon väliajoin pidetyssä Seuran kokouksessa, jos kummassakin vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos Seura lopettaa toimintansa, sen omaisuus luovutetaan Suomen Kulttuurirahastolle erillisrahastoksi käytettäväksi Seuran tarkoitusperien mukaisen toiminnan tukemiseen.

15 § Voimaantulosäännös
Pykälässä ”Hallitus” (6 §) tarkoitettujen kaksivuotiskausien laskeminen aloitetaan sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeisestä Seuran syyskokouksesta.

copyright @ ylakaupunginsauna.fi